Noteikumi


Kemperu nomas noteikumi

 1. Auto tiek nodota Nomniekam atlīdzības lietošanā- nomā, pamatojoties uz Auto nomas līgumu, turpmāk tekstā saukts-‘’Nomas līgums”.
 2. Pirms Nomas līguma parakstīšanas SIA ‘’Favorit Rent”, turpmāk tekstā saukts-Iznomātājs, iepazīstina Nomnieku ar auto nomas noteikumiem, kas ir atrunāti “Nomas līgumā”, Nomas transportlīdzekli un atbild uz visiem Nomnieka jautājumiem. Ja Iznomātājs ir atbildējis uz visiem rakstiski uzdotajiem Nomnieka jautājumiem, prezumējams, ka Nomniekam nav neatbildētu jautājumu par Automašīnas nomu.
 3. Iznomātāja transportlīdzekļa civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši OCTA un KASKO noteikumiem.
 4. Visā Nomas līguma darbības laikā Nomnieks atbild par zaudējumiem, kuri tiek nodarīti nomas Auto lietošanas rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem, kuri tiek nodarīti ar nomas auto kā paaugstinātas bīstamības avotu lietošanas rezultātā.
 5. Nomniekam ir saistoši konkrētās valsts, kurā tiek lietots nomas auto, spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi, papildus ņemot vērā, ka ir kategoriski aizliegts vadīt automašīnu ar ātrumu, kas pārsniedz 110 km/h, par šādu līguma pārkāpumu tiek paredzēts vienreizējs līgumsods 600 Eur apmērā, kas var tikt ieturēts no drošības naudas.
 6. Nomas maksa un norēķinu kārtība tiek noteikta Nomas līgumā.
 7. Auto saņemšana un atgriešana Iznomātājam notiek Nomas līgumā paredzētajā kārtībā, norādītajā vietā un laikā, pusēm savstarpēji vienojoties.
 8. Privātpersonām, parakstot Nomas līgumu, jāuzrāda derīga pase vai ID karte un derīga atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība.
 9. Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks apliecina, ka:

►viņam ir atbilstošas kategorijas un derīga autovadītāja apliecība;

►viņš piekrīt samaksāt par auto nomas pakalpojumiem un veikt papildus maksājumus,  saskaņā ar Nomas līgumu;

►nomas noteikumi un Nomas līguma nosacījumi viņam ir saprotami, viņš ir saņēmis vispusīgu un pilnīgu informāciju par auto, norēķinu kārtību, atbildību, saistībām neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, piekrīt visiem nomas noteikumiem un Nomas līguma nosacījumiem, ir iepazinies ar OCTA, KASKO noteikumiem un apdrošināšanas segumu (t.sk., pašrisku) un apņemas tos stingri ievērot. Gadījumā, ja ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība ir 600 (seši simti) EUR jeb 100% no zaudējuma apmēra, ja apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt atlīdzību. Ja ir noticis satiksmes negadījums, kas definējams zem OCTA seguma (Nomnieks nav konstatēts par vainīgo pusi), tad nomnieka pašriska atbildība ir 300 (trīs simti) EUR. Par defektiem, kas ir radušies nomas laikā, bet nav zem KASKO seguma un netraktējās kā normāls nolietojums, vai ir konstatēti interjera, sadzīves aprīkojuma, aksesuāru vai riepu defekti, Nomnieks atbild pilnībā, sedzot visas izrietošās izmaksas defektu novēršanai.

►ja CSN nomnieks ir vainīgā puse un KASKO apdrošināšanas kompānija konstatē automašīnas bojāeju, tad nomnieka pašrisks ir 10% no automašīnas vērtības (a/m vērtība – 60 000.00 Eur);

►ja automašīna tiek nozagta un Nomnieks var atgriezt Iznomātājam automašīnas atslēgu komplektu un tehnisko pasi, tad Nomnieka pašriska atbildība ir 10% no automašīnas vērtības.

►ja automašīna tiek nozagta, bet Nomnieks nevar atgriezt Iznomātājam automašīnas atslēgas komplektu un/vai tehnisko pasi, tad automātiski iestājās “automašīnas izkrāpšanas” pašrisks – 50% no automašīnas vērtības.

►piekrīt a/m virsbūves vizuālai pārbaudei 2 darba dienu laikā pēc nomas termiņa beigām, ja nomas a/m atgriezta netīra, kā arī segt zaudējumus KASKO pašriska apmērā, ja tādi konstatēti šī perioda laikā, vai arī veikt automašīnas tīrīšanu (virsbūvi) par saviem līdzekļiem, lai būtu iespējams veikt a/m virsbūves pārbaudi atdošanas brīdī.

 1. Parakstot Nomas līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt šādu līgumu un uzņemties Nomas līgumā ietvertās tiesības un pienākumus.
 2. Auto tiek nodota Nomniekam vispārēji labā stāvoklī, bez būtiskiem defektiem:

►tīra, ar nomazgātu virsbūvi uz iztīrītu salonu, ar visiem tās piederumiem un dokumentiem, ar atslēgu komplektu un aksesuāriem;

►pilnā komplektācijā, tai skaitā, riepas, paklājiņi, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, trijstūris u.c.;

►ar pilnu degvielas tvertni. Degvielas maksa nav iekļauta nomas maksā.

►ar pilnu gāzes balonu, pilnu ūdens tvertni, iztukšotu un sagatavotu tualetes tvertni, iztukšotu izlietotā ūdens tvertni.

 1. Saņemot auto, Nomnieka pienākums ir pretenzijas/sūdzības par auto tehnisko/vizuālo stāvokli izteikt nekavējoties, pirms līguma parakstīšanas un izbraukšanas no auto saņemšanas vietas.
 2. Nomnieka pienākumi:

13.1. Pirms auto saņemšanas samaksāt Iznomātājam drošības naudu, saskaņā ar  Iznomātāja noteikto cenrādi. Drošības nauda pēc auto atgriešanas un nodošanas Iznomātājam, tiek atgriezta 10 darba dienu laikā (var atšķirties atkarībā no Nomnieka bankas) Nomniekam pie nosacījuma, ka auto netiek konstatēti nebijuši bojājumi un/vai defekti un tā ir pilnīgā tehniskā kārtībā. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no Nomas līguma nosacījumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomniekam samaksāto drošības naudu un pieprasīt segt papildus izmaksas, ja tādas ir radušās un pārsniedz drošības naudas iemaksāto apmēru.

13.2. Stingri ievērot nomas noteikumus, Nomas līguma nosacījumus, kā arī auto ekspluatācijas noteikumus visā Nomas līguma darbības laikā.

13.3. Veikt nomas noteikumos un Nomas līgumā paredzētus auto nomas maksājumus, ievērojot maksājumu kārtību un termiņus. Par katru maksājuma kavējumu Nomniekam tiek paredzēts līgumsods 10%  apmērā no maksājuma summas. Par līgumā norādītā, nomas maksā iekļautā, nobraukuma pārbraukšanu ir jāmaksā 0.15 Eur/km. Līgumsods maksājams papildus nomas maksai un neatbrīvo Nomnieku no nomas maksas.

13.4. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot auto lietošanas noteikumus un saudzīgu apiešanos pret nomas priekšmetu.

13.5.Nomnieks apņemas:

13.5.1. nenodot auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajai personai,

13.5.2. neveikt auto pārbūvi, neuzstādīt tajā palīgiekārtas un/vai neaizvietot esošās palīgiekārtas ar citām, iepriekš to nesaskaņojot ar Iznomātāju.

13.5.3. bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas neveikt patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību auto remontu un /vai detaļu nomaiņu.

13.5.4. prombūtnes laikā neatstāt auto salonā auto dokumentus un atslēgas, kā arī vērtīgus priekšmetus redzamā vietā.

13.5.5.Nesmēķēt auto salonā. Pretējā gadījumā Nomniekam tiek paredzēts līgumsods 200 (divi simti)EUR apmērā.

13.5.6. ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

► Ceļu satiksmes negadījuma vai auto tehniska bojājuma gadījumā nekavējoties ziņot Iznomātājam (tālrunis 67802000) un policijai, pamatojoties uz Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

►Ja ir noticis CSN, Nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, tai skaitā, ziņot policijai un/vai noformēt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu.

► Ja tiek izraisīts ceļu satiksmes negadījums un Nomnieks ir atzīts par vainīgo personu, tad tiek piemērots līgumsods 600 (seši simti) EUR apmērā, pretējā gadījumā 300 (trīs simti) EUR apmērā.

►Ja auto tiek bojāta citu negadījumu rezultātā (piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana uz auto), uz notikumu vietu jāizsauc policija un Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek sastādīts negadījuma protokols. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti pārējo negadījumā iesaistīto pušu, aculiecinieku dati, lai informācija par negadījumu būtu pilnīga. Nomnieks nav tiesīgs piekrist jebkurām trešo pušu prasībām, piedāvājumiem.

13.5.7. Samaksāt visus sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem par kuriem Nomnieks ir bijis informēts no Iznomātāja. Gadījumā, ja pēc auto atgriešanas Iznomātājam tiek konstatēts, ka Nomnieks nav veicis soda naudas maksājumus par izdarītājiem pārkāpumiem Nomas līguma darbības laikā, Nomnieka pienākums ir samaksāt soda naudu, kā arī samaksāt Iznomātājam soda naudu 50 (piecdesmit)EUR apmērā.

13.5.8. Atgriezt auto Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā vietā un laikā, ar visiem tā piederumiem, dokumentiem, atslēgu komplektu un aksesuāriem, labā tehniskā kārtībā, pilnā komplektācijā.

►Ja auto tiek atgriezta ar nepilnu degvielas tvertni, samaksa par trūkstošo degvielu tiek noteikta:3 (trīs) EUR par litru.

►Par auto atgriešanu, kavējot Nomas līgumā norādīto laiku, tiek paredzēts līgumsods, saskaņā ar nolīgto tarifu. Ja Nomnieks kavē auto atgriešanu vairāk kā 2 stundas, Nomnieks maksā Iznomātajam papildus līgumsodu vienas dienas nomas maksas apmērā.

►Ja auto tiek atgriezts ar defektiem salonā, defektētu/pazaudētu aprīkojumu vai papildaprīkojumu, bojātu riepu/as, vai salonam ir nepieciešams veikt ķīmisku tīrīšanu, tad Nomniekam ir pienākums pilnā apmērā segt izmaksas, kas nepieciešamas automašīnas vai tā aprīkojuma atjaunošanai. Izmaksu apmēru nosaka SIA “Autofavorīts” vai konkrētās automašīnas oficiālais dīlera serviss.

 1. Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot auto, tajā skaitā AdBlue, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras auto degvielas uzpildīšanas reizes.
 2. Nomniekam ir aizliegts:

►smēķēt auto salonā;

►piedalīties ar auto jebkāda veida sacensībās;

►izmantot auto mācību braucieniem;

►nodot auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajai personai;

►ieķīlāt, pārdot, kā arī citādi apgrūtināt auto ar lietu tiesībām;

►izmantot auto prettiesiskai darbībai;

►braukt ar nomas auto virs 110 km/h.

 1. Ja a/m tiek izmantota, pārkāpjot nomas noteikumus, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Nomas līgumu un pārņemt iznomāto a/m. Šādā gadījumā Nomniekam jāsedz visas ar to saistītās izmaksas.
 2. Ja ir notikusi a/m vai tās daļu zādzība, Nomniekam par to nekavējoties ir jāziņo policijai un Iznomātajam, kā arī jāpārliecinās, ka tiek reģistrēts zādzības fakts un tā reģ. numurs jāziņo Iznomātajam.
 3. Bez Iznomātāja piekrišanas Nomnieks nedrīkst izmantot auto citu transportlīdzekļu vilkšanai, kā arī piekabes vai treilera vilkšanai.
 4. Nomnieks uzņemas šādu atbildību Nomas līguma darbības laikā:

19.1. par nomas noteikumu ievērošanu pilnā apmērā;

19.2. par jebkuriem iespējamajiem zaudējumiem, kas ar auto varētu tikt nodarīti trešajām personām;

19.3. par auto dokumentu un/vai atslēgu glabāšanu - Auto dokumentu un/vai atslēgu nozaudēšanas gadījumā Nomniekam jāsedz izdevumi, saistītie ar  auto dokumenta vai atslēgu atjaunošanu, kā arī ar to saistītie Iznomātāja zaudējumi (līdz 600.00 (seši simti) EUR, ja automašīna nav nozagta);

19.4. par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un par administratīvo sodu samaksu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

19.5. par auto ekspluatāciju atbilstoši nomas noteikumiem, kā arī auto atgriešanu Iznomātājam Nomas līgumā paredzētajā vietā un laikā;

19.6.par katru zaudējumu, kas nodarīts auto Nomnieka neuzmanības vai ļaunprātības dēļ, nomas noteikumu un/vai citu Nomas līguma nosacījumu neievērošanas gadījumā.

►Ja atgriežot auto Iznomātājam tiek konstatēts, ka auto tās ekspluatācijas laikā Nomnieka vainas vai neuzmanības dēļ ir radušies bojājumi salonā,  puses sastāda aktu,  kurā tiek norādīti bojājumi. Pēc akta sastādīšanas auto tiek nogādāta Iznomātāja autoservisā, kur aktā norādītie bojājumi tiek novērsti uz Nomnieka rēķina. Auto remontam nepieciešamais laiks tiek ieskaitīts auto nomas laikā un apmaksājams, atbilstoši auto nomas maksas cenrādim. Klients piekrīt, ka bojājuma vai cita pārkāpuma gadījumā, kas aprakstīti 13.5 punktā, auto noma ir tiesīga ieturēt radītos zaudējumus no klienta rezervētās drošības naudas bez klienta klātbūtnes, iepriekš par to brīdinot klientu.

Klienta paraksts:_______________________________

 1. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus,kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, tai skaitā,bet ne tikai, Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas transportēšanas izdevumus, a/m evakuācijas izmaksas, kuri varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu nomas līguma darbības laikā jebkāda iemesla dēļ. Brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts.
 2. Iznomātājs nenes atbildību par īpašumu, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis auto.
 3. Nomas līguma termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties. Vienošanās ir spēkā tikai ar rakstisku apstiprinājumu. Nomas pagarinājums var nebūt iespējams, ja auto ir jau paredzēts nākošais klients.
 4. Jautājumi, kas nav iekļauti šajos noteikumos un/vai Nomas līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

24.Visus sakarā ar auto nomu radušos strīdus puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās 10 (desmit) darba dienu laikā netiek panākta, attiecīgais strīds, domstarpība vai prasība tiks galīgi izšķirta tiesā, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

 1. Nomas līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā Nomas līguma pielikums un kļūst par Nomas līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 2. Nomas līgumu sastāda divos identiskos eksemplāros. Pēc Nomas līguma abpusējas parakstīšanas viens līguma eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, otrs – Nomniekam. Abiem

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  1. Auto nomas līguma noteikumi ir saistoši pusēm, kā arī pušu saistību un tiesību pārņēmējiem pilnā tā apjomā.