Noteikumi


Auto nomas noteikumi

 1. 1. Auto tiek nodota Nomniekam atlīdzības lietošanā- nomā, pamatojoties uz Auto nomas līgumu, turpmāk tekstā saukts-‘’Nomas līgums”.
 2. Pirms Nomas līguma parakstīšanas SIA ‘’Favorit Rent”, turpmāk tekstā saukts-Iznomātājs, iepazīstina Nomnieku ar auto nomas noteikumiem, spēkā esošo nomas un citu ar auto nomu saistītu maksājumu cenrādi, auto apdrošināšanas noteikumiem, kā arī atbildību, saskaņā ar Nomas līguma nosacījumiem.
 3. Iznomātāja transportlīdzekļa civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši OCTA un KASKO noteikumiem.
 4. Visā Nomas līguma darbības laikā Nomnieks atbild par zaudējumiem, kuri tiek nodarīti nomas Auto lietošanas rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem, kuri tiek nodarīti noma Auto kā paaugstinātas bīstamības avota lietošanas rezultātā.
 5. Nomniekam ir saistoši spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi.
 6. Nomas maksa un norēķinu kārtība tiek noteikta Nomas līgumā.
 7. Auto saņemšana un atgriešana Iznomātājam notiek Nomas līgumā paredzētajā kārtībā, norādītajā vietā un laikā, pusēm savstarpēji vienojoties.
 8. Privātpersonām, parakstot Nomas līgumu, jāuzrāda derīga pase un derīga atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība.
 9. Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks apliecina, ka:

►viņam ir atbilstošas kategorijas un derīga autovadītāja apliecība;

►viņš piekrīt samaksāt par auto nomas pakalpojumiem un veikt papildus maksājumus,  saskaņā ar Nomas līgumu;

►nomas noteikumi un Nomas līguma nosacījumi viņam ir saprotami, viņš ir saņēmis vispusīgu un pilnīgu informāciju par auto, norēķinu kārtību, atbildību, saistībām neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, piekrīt visiem nomas noteikumiem un Nomas līguma nosacījumiem, ir iepazinies ar OCTA, KASKO noteikumiem un apdrošināšanas segumu (t.sk., pašrisku) un apņemas tos stingri ievērot. Gadījumā, ja ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība ir 300/150/0 (...) EUR jeb 100% no zaudējuma apmēra, ja apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt atlīdzību. Ja ir noticis satiksmes negadījums, kas definējams zem OCTA seguma (Nomnieks nav konstatēts par vainīgo pusi), tad nomnieka pašriska atbildība ir 150 (viens simts piecdesmit) EUR vai 0 Eur.

►ja CSN nomnieks ir vainīgā puse un KASKO apdrošināšanas kompānija konstatē automašīnas bojāeju, tad nomnieka pašrisks ir 10% no automašīnas vērtības, kas norādīta KASKO polisē;

►ja automašīna tiek nozagta un Nomnieks var atgriezt Iznomātājam automašīnas atslēgu komplektu un tehnisko pasi (ja Līgumā ir minēts, ka Nomnieks to ir saņēmis), tad Nomnieka pašriska atbildība ir 10% no automašīnas vērtības, kas ir norādīta KASKO polisē.

►ja automašīna tiek nozagta, bet Nomnieks nevar atgriezt Iznomātājam automašīnas atslēgas komplektu un/vai tehnisko pasi (ja Līgumā ir minēts, ka Nomnieks to ir saņēmis), tad automātiski iestājās “automašīnas izkrāpšanas” pašrisks – 50% no automašīnas vērtības, kas ir norādīta KASKO polisē.

►piekrīt a/m pārbaudei 2 darba dienu laikā pēc nomas termiņa beigām, ja nomas a/m atgriezta netīra, kā arī segt zaudējumus KASKO pašriska apmērā, ja tādi konstatēti šī perioda laikā, vai arī veikt automašīnas tīrīšanu (virsbūvi un salonu) par saviem līdzekļiem, lai būtu iespējams veikt a/m pārbaudi atdošanas brīdī.

 1. Parakstot Nomas līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt šādu līgumu un uzņemties Nomas līgumā ietvertās tiesības un pienākumus.
 2. Auto tiek nodota Nomniekam vispārēji labā stāvoklī, bez būtiskiem defektiem:

►tīra, ar nomazgātu virsbūvi uz iztīrītu salonu, ar visiem tās piederumiem un dokumentiem, ar atslēgu komplektu un aksesuāriem;

►pilnā komplektācijā, tai skaitā, riepas, paklājiņi, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, trijstūris u.c.;

►ar pilnu degvielas tvertni. Degvielas maksa nav iekļauta nomas maksā.

 1. Saņemot auto, Nomnieka pienākums ir pretenzijas/sūdzības par auto tehnisko/vizuālo stāvokli izteikt nekavējoties, pirms izbraukšanas no auto saņemšanas vietas.
 2. Nomnieka pienākumi:

13.1. Pirms auto saņemšanas samaksāt Iznomātājam drošības naudu, saskaņā ar  Iznomātāja noteikto cenrādi. Drošības nauda pēc auto atgriešanas un nodošanas Iznomātājam, tiek atgriezta 10 darba dienu laikā (var atšķirties atkarībā no Nomnieka bankas) Nomniekam pie nosacījuma, ka auto netiek konstatēti nebijuši bojājumi un/vai defekti un tā ir pilnīgā tehniskā kārtībā. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no Nomas līguma nosacījumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomniekam samaksāto drošības naudu. Juridiskām personām drošības naudas vietā, abpusēji vienojoties, drīkst iesniegt garantijas vēstuli.

13.2. Stingri ievērot nomas noteikumus, Nomas līguma nosacījumus, kā arī auto ekspluatācijas noteikumus visā Nomas līguma darbības laikā.

13.3. Veikt nomas noteikumos un Nomas līgumā paredzētus auto nomas maksājumus , ievērojot maksājumu kārtību un termiņus. Par katru maksājuma kavējumu Nomniekam tiek paredzēts līgumsods 10%  apmērā no maksājuma summas. Līgumsods maksājams papildus nomas maksai un neatbrīvo Nomnieku no nomas maksas.

13.4. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot auto lietošanas noteikumus.

13.5.Nomnieks apņemas:

13.5.1. nenodot auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajai personai,

13.5.2. neveikt auto pārbūvi, neuzstādīt tajā palīgiekārtas un/vai neaizvietot esošās palīgiekārtas ar citām,

13.5.3. bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas neveikt patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību auto remontu un /vai detaļu nomaiņu.

13.5.4. prombūtnes laikā neatstāt auto salonā auto dokumentus un atslēgas.

13.5.5.Nesmēķēt auto salonā. Pretējā gadījumā Nomniekam tiek paredzēts līgumsods 80 (astoņdesmit)EUR apmērā.

13.5.6. ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

► Ceļu satiksmes negadījuma vai auto tehniska bojājuma gadījumā nekavējoties ziņot Iznomātājam (tālrunis 26196746) un policijai, pamatojoties uz Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

►Ja ir noticis CSN, Nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, tai skaitā, ziņot policijai un/vai noformēt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu.

► Ja tiek izraisīts ceļu satiksmes negadījums un Nomnieks ir atzīts par vainīgo personu, tad tiek piemērots līgumsods 300 (trīs simti) EUR apmērā, pretējā gadījumā 150 (viens simts piecdesmit) EUR apmērā.

►Ja auto tiek bojāta citu negadījumu rezultātā (piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana uz auto), uz notikumu vietu jāizsauc policija un Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek sastādīts negadījuma protokols. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti visu pārējo negadījumā iesaistīto pušu, kā arī aculiecinieku dati, lai informācija par negadījumu būtu pilnīga. Nomnieks nav tiesīgs piekrist jebkurām trešo pušu prasībām, ko tās izvirza saistībā ar negadījumu. Šādā gadījumā iestājas KASKO pašrisks 300/150/0 (...) EUR, ko sedz Nomnieks.

13.5.7. Samaksāt visus sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem par kuriem Nomnieks ir bijis informēts no Iznomātāja vai pārkāpuma konstatētāja Nomas līguma darbības laikā. Gadījumā, ja pēc auto atgriešanas Iznomātājam tiek konstatēts, ka Nomnieks nav veicis soda naudas maksājumus par izdarītājiem pārkāpumiem Nomas līguma darbības laikā, Nomnieka pienākums ir samaksāt soda naudu, pamatojoties uz valsts institūciju sastādītajiem dokumentiem (protokoli u.c.), kā arī samaksāt Iznomātājam soda naudu 50 (piecdesmit)EUR apmērā.

13.5.8. Atgriezt auto Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā vietā un laikā, ar visiem tā piederumiem, dokumentiem, atslēgu komplektu un aksesuāriem, labā tehniskā kārtībā un pilnā komplektācijā, tīru, ar nomazgātu virsbūvi un iztīrītu salonu, ar pilnu degvielas tvertni.

►Ja auto tiek atgriezta ar nepilnu degvielas tvertni, samaksa par trūkstošo degvielu tiek noteikta:3 (trīs) EUR par litru.

►Par auto atgriešanu, kavējot Nomas līgumā norādīto laiku, tiek paredzēts līgumsods, saskaņā ar nolīgto tarifu. Ja Nomnieks kavē auto atgriešanu vairāk kā 12 stundas, Nomnieks maksā Iznomātajam papildus līgumsodu vienas dienas nomas maksas apmērā.

►Ja auto tiek atgriezta Iznomātajam netīra, ar nenomazgātu virsbūvi un/vai neiztīrītu auto salonu, papildus nomas maksai no Nomnieka tiek iekasēta samaksa par auto mazgāšanu- 30 (trīsdesmit) EUR apmērā, ķīmisko tīrīšanu- sākot no 70 (septiņdesmit) EUR.

 1. Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot auto, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras auto degvielas uzpildīšanas reizes.
 2. Nomniekam ir aizliegts:

►smēķēt auto salonā;

►piedalīties ar auto jebkāda veida sacensībās;

►izmantot auto mācību braucieniem;

►nodot auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajai personai;

►ieķīlāt, pārdot, kā arī citādi apgrūtināt auto ar lietu tiesībām;

►izmantot auto prettiesiskai darbībai.

 1. Ja a/m tiek izmantota, pārkāpjot nomas noteikumus, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Nomas līgumu un pārņemt iznomāto a/m. Šādā gadījumā Nomniekam jāsedz visas ar to saistītās izmaksas.
 2. Ja ir notikusi a/m vai tās daļu zādzība, Nomniekam par to nekavējoties ir jāziņo policijai un Iznomātajam, kā arī jāpārliecinās, ka tiek reģistrēts zādzības fakts un tā reģ. numurs jāziņo Iznomātajam.
 3. Bez Iznomātāja piekrišanas Nomnieks nedrīkst izmantot auto citu transportlīdzekļu vilkšanai, kā arī piekabes vai treilera vilkšanai.
 4. Nomnieks uzņemas šādu atbildību Nomas līguma darbības laikā:

19.1. par nomas noteikumu ievērošanu pilnā apmērā;

19.2. par jebkuriem iespējamajiem zaudējumiem, kas ar auto varētu tikt nodarīti trešajām personām;

19.3. par auto dokumentu un/vai atslēgu glabāšanu - Auto dokumentu un/vai atslēgu nozaudēšanas gadījumā Nomniekam jāsedz izdevumi, saistītie ar  auto dokumenta vai atslēgu atjaunošanu, kā arī ar to saistītie Iznomātāja zaudējumi (līdz 300.00 (trīs simti) EUR, ja automašīna nav nozagta);

19.4. par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un par administratīvo sodu samaksu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

19.5. par auto ekspluatāciju atbilstoši nomas noteikumiem, kā arī auto atgriešanu Iznomātājam Nomas līgumā paredzētajā vietā un laikā;

19.6.par katru zaudējumu, kas nodarīts auto Nomnieka neuzmanības vai ļaunprātības dēļ, nomas noteikumu un/vai citu Nomas līguma nosacījumu neievērošanas gadījumā.

►Ja atgriežot auto Iznomātājam tiek konstatēts, ka auto tās ekspluatācijas laikā Nomnieka vainas vai neuzmanības dēļ ir radušies bojājumi salonā,  puses sastāda aktu,  kurā norāda auto bojājumus. Pēc akta sastādīšanas auto tiek nogādāta Iznomātāja autoservisā, kur aktā norādītie bojājumi tiek novērsti uz Nomnieka rēķina. Auto remontam nepieciešamais laiks tiek ieskaitīts auto nomas laikā un apmaksājams, atbilstoši auto nomas maksas cenrādim. Ja Iznomātājam nav iespējams turpināt auto iznomāšanu, šādu zaudējumu dēļ, Nomnieka pienākums ir segt Iznomātājam dīkstāves izdevumus, vienas dienas nomas maksas apmērā par katru dīkstāves dienu. Klients piekrīt, ka bojājuma vai cita pārkāpuma gadījumā, kas aprakstīti 13.5 punktā, auto noma ir tiesīga ieturēt radītos zaudējumus no klienta rezervētās drošības naudas bez klienta klātbūtnes, iepriekš par to brīdinot klientu.

Klienta paraksts:_______________________________

 1. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus,kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, tai skaitā,bet ne tikai, Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas transportēšanas izdevumus, a/m evakuācijas izmaksas, kuri varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu nomas līguma darbības laikā jebkāda iemesla dēļ. Brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts.
 2. Iznomātājs nenes atbildību par īpašumu, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis auto.
 3. Nomas līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties.
 4. Jautājumi, kas nav iekļauti šajos noteikumos un/vai Nomas līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

24.Visus sakarā ar auto nomu radušos strīdus puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās 10 (desmit) darba dienu laikā netiek panākta, attiecīgais strīds, domstarpība vai prasība tiks galīgi izšķirta tiesā, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

 1. Nomas līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā Nomas līguma pielikums un kļūst par Nomas līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 2. Nomas līgumu sastāda divos identiskos eksemplāros. Pēc Nomas līguma abpusējas parakstīšanas viens līguma eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, otrs – Nomniekam. Abiem

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 1. Auto nomas līguma noteikumi ir saistoši pusēm, kā arī pušu saistību un tiesību pārņēmējiem pilnā tā apjomā.